llei PE 2A principis del 2018 es va dur a terme el primer curs de monitors de motociclisme de l’estat, i en molts casos se’ns ha preguntat el què implica no obtenir aquesta titulació regulada pel Ministerio de Educación.


És evident que tot monitor que exerceix professionalment té unes responsabilitats civils i penals, i és per això que hem intentat resumir el què les fonts adjuntes al final del text reflecteixen:

  LEGISLACIÓ APLICABLE

  • Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
  • Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.

 

OBJECTIU DE LA LLEI 3/2008 DE 23 D’ABRIL, DE L’EXERCICI DE LES PROFESSIONS DE L’ESPORT

L’objecte d’aquesta llei és regular els aspectes essencials de l'exercici de determinades professions de l'esport, reconèixer expressament quines són aquestes professions, assignar-hi les competències associades, especificar les titulacions o les acreditacions, determinar les titulacions necessàries per a exercir-les i atribuir a cada professió l'àmbit funcional específic que li correspon.

Segons la citada llei, és exercici professional la prestació remunerada dels serveis propis de les professions de l'esport. En queden excloses les activitats exercides en el marc de les relacions de voluntariat, d'amistat, familiars i les que siguin anàlogues, i també les activitats per la pràctica de les quals només es percep la compensació de les despeses que en deriven.

I el terme esport inclou totes les activitats físiques i esportives exercides en l'esport federat, l'esport escolar, l'esport universitari o en tota estructura o organització que promogui, organitzi o difongui aquest tipus d'activitats, amb independència de la finalitat a què l'activitat estigui destinada, ja sigui de competició, iniciació, aprenentatge, tecnificació, salut, turisme, recreació, lleure o amb finalitats anàlogues.

PROFESSIONS PRÒPIES DE L’ESPORT

La Llei reconeix i regula les professions següents com a pròpies de l’àmbit de l’esport:

a) Professors d’educació física: són els que imparteixen, en els nivells d'ensenyament corresponents, la matèria d'educació física a l'alumnat.

b) Monitors esportius: fan funcions d'instrucció esportiva, formació, animació, condicionament físic, millora de la condició física, control i altres funcions anàlogues respecte a les persones que aprenen i practiquen aquest esport, si aquesta pràctica no va enfocada a la competició esportiva.

c) Entrenadors esportius (referits a un esport específic): són els encarregats de l'entrenament, la selecció, l'assessorament, la planificació, la programació, la direcció, el control, l'avaluació i el seguiment d'esportistes i d'equips, i funcions anàlogues, amb vista a la competició.

d) Directors esportius: són els que exerceixen el conjunt d'activitats professionals relacionades amb la promoció, la direcció, la gestió, la programació, la planificació, la coordinació, el control i la supervisió, i funcions anàlogues, en centres, serveis i establiments esportius, tant de titularitat pública com privada.

CONSEQÜÈNCIES DE L’EXERCICI DE PROFESSIONS SENSE LA TITULACIÓ REQUERIDA

 Segons l’article 13 de la llei, són constitutives de la infracció tipificada per l'article 74.d de la Llei de l'esport, sens perjudici de les responsabilitats penals que hi escaiguin d'acord amb la legislació vigent, les activitats següents:

a) Exercir les professions regulades per aquesta llei sense la titulació exigida.

b) No inscriure's en el registre pertinent.

c) No col·legiar-se en el cas que la col·legiació sigui obligatòria.

d) No contractar l'assegurança preceptiva.

Segons l’article 74.d de la Llei de l’Esport aquesta infracció es pot catalogar com a infracció greu i la seva sanció pot ser:

a) La multa de 601,02 a 6.010,12 euros.

b) La suspensió de l'activitat fins a un màxim d'un any.

c) La suspensió de l'autorització administrativa fins a un màxim d'un any.

d) La clausura de la instal·lació esportiva fins a un màxim d'un any.

e) La pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics fins a un màxim d'un any.

f) La prohibició d'accedir a cap instal·lació esportiva fins a un màxim d'un any.

g) La inhabilitació per a organitzar activitats esportives fins a un màxim d'un any.

h) La cancel·lació de la inscripció o l'adscripció en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat.

Tanmateix l'incompliment de les disposicions d'aquesta llei per empreses o persones, físiques o jurídiques, que ofereixen les activitats inherents a les professions que s'hi regulen dóna lloc a l'exigència de les responsabilitats a què fan referència anteriorment.

Segons la Disposició Transitòria Setena, fins a l'1 de gener de 2019, resta en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 de l'article 13, és a dir les sancions per l’incompliment dels requisits establerts a la llei per als professionals de l’esport. Per tant, s’entén que a partir de l’1 de gener de 2019 tots els professionals de l’esport hauran de complir amb els requisits exigits (Disposició Final Novena).

TÍTOLS OBTINGUTS AMB ANTERIORITAT A L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI

Segons la Disposició Addicional Segona, resten habilitades per a l'exercici de les professions regulades per aquesta llei, en les mateixes condicions que les establertes per a cadascuna de les situacions, totes les persones que, abans que hagi entrat en vigor, hagin obtingut altres títols homologats o equivalents, per disposició normativa general o com a conseqüència d'un expedient individual.

També resten habilitades les persones que, abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, hagin obtingut la llicenciatura o la diplomatura en educació física, d'acord amb l'equivalència de títols vigent.

SITUACIÓ DE LES PERSONES QUE ACREDITIN L’EXERCICI DE LES ACTIVITATS PROFESSIONALS EN EL MOMENT D’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI

Els requisits de titulació que estableix la llei no afecten la situació ni els drets de les persones que, quan entri en vigor, acreditin d'una manera fefaent i en les condicions que s'estableixin per reglament, que exerceixen o exercien les activitats professionals que s'hi regulen.

Aquestes persones s'han d'inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya creat amb aquesta finalitat.


 FONTS:

Text legislatiu Parlament de Catalunya: PDF

Portal Jurídic Generalitat de Catalunya: LINK

 

formacio portada

Formació de Pilots


Amb els projectes Talents Velocitat, Enduro i Motocròs conjuntament amb la Federació Catalana de Motociclisme.
llegir més
formacio monitors

Formació de Monitors


La Fundació Catalana per l'Esport del Motor ha iniciat el procés per l’obtenció del Títol de Monitor de Motociclisme.
llegir més
curses portada petit

Curses


La FCEM continua essent l’encarregada de l’organització de les curses de motociclisme que s’hi practiquen durant la temporada.
llegir més
 

Curses

La FCEM continua essent l’encarregada de l’organització de les curses de motociclisme La Fundació Catalana per L’Esport del Motor continuarà duent a terme totes les curses de motociclisme que es realitzin dins les instal•lacions de Parcmotor Castellolí, ve sigui en el circuit de velocitat com en les diferents àrees offroad del complex.

 

Comparteix amb nosaltres

Fundació Catalana per l'Esport del Motor


Ctra. Nacional IIa Km. 560 08719 Castellolí (Barcelona)
TEL 634 417 077
info@fcem.cat

La Fundació

La FCEM es va fundar el 2002 fruit de l’acord amb la Federació Catalana de Motociclisme i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, la qual va reforçar així la seva confiança en el projecte que ampliava el suport institucional del Campus del Motor, Polígon Industrial Can Parera, juntament amb l’Ajuntament de Castellolí, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Unió Empresarial de l’Anoia

Parcmotor Castellolí

logo invertit
Amb una superfície de 60 hectàrees, les instal·lacions de  Castellolí disposa de circuits d’asfalt i de terra per la pràctica de l’esport del motor