Documentació a presentar per superar el període de pràctiques

1. INTRODUCCIÓ.-
Tal com contempla la normativa de la Orden ECD/158/2014 de 5 de febrero, en el seu article 9, el període de pràctiques tindrà les següents finalitats:

a) Completar l'adquisició de competències professionals i esportives pròpies de cada nivell.
b) Adquirir una identitat i maduresa professional i esportiva motivadores per a l'aprenentatge al llarg de la vida i per a les adaptacions als canvis de les necessitats de qualificació.
c) Completar el coneixement de l'organització esportiva i laboral corresponent, de la seva gestió econòmica i del sistema de relacions sociolaborals i esportives de l'entitat, a fi de facilitar la seva inserció.
d) Avaluar els aspectes més rellevants de la professionalitat assolida per l'alumne en el centre esportiu i acreditar els aspectes requerits en l'acompliment de les funcions pròpies de l'entrenador esportiu, que no poden verificar-se anteriorment per exigir situacions reals de treball o pràctica esportiva.
2. El període de pràctiques es realitzarà en la mateixa modalitat o, en el seu cas, especialitat esportiva que es cursi i podrà iniciar-se quan l'alumne hagi superat la totalitat de les àrees del bloc específic, i es trobi matriculat al bloc comú del mateix nivell.
3. El període de pràctiques es portarà a terme en entitats de titularitat pública o privada, o a través d'associacions esportives legalment constituïdes i inscrites en els corresponents Registres d'Associacions Esportives de les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia i donats d'alta en la corresponent Federació esportiva autonòmica.
4. El període de pràctiques serà supervisat per un tutor de pràctiques, que serà designat, de comú acord entre l'entitat organitzadora de la formació i el propi centre en el qual es desenvolupin.

Un alumne pot fer les pràctiques en diversos centres, mentre compleixi les 150h en el còmput de les hores realitzades.

Per sol·licitar l'admissió per part de la Federació Catalana de Motociclisme al centre escollit, caldrà omplir aquesta fitxa i retornar-la signada i segellada pel centre a info@fcem.cat: FITXA AQUÍ

2. AVALUACIÓ.-
D’acord amb l’article 17 de la Orden ECD/158/2014 de 5 de febrero, El Període de Pràctiques es qualificarà d' “APTE” o “NO APTE” i s’acreditarà amb el “Certificat de Pràctiques”, que serà expedit per les entitats de titularitat pública o privada, o per les associacions esportives en què s’hagi realitzat el període de pràctiques i signat pel tutor amb el vistiplau de l’entitat corresponent.

La presentació del certificat de pràctiques es durà a terme durant un període màxim de 12 mesos, a partir de la publicació de les notes de les àrees del Bloc Específic.


Documentació a presentar per superar el període de pràctiques:
L’alumne/a s’haurà de posar d’acord amb el Director del Curs (FC corresponent), per tal que li assignin un centre i un tutor de pràctiques dels marcats en l’organització del curs. L’alumne/a es presentarà al centre de pràctiques i es posarà d’acord amb el tutor per tal de concretar horaris i activitats. Una vegada completat el període de les hores corresponents, el tutor de pràctiques elaborarà un petit informe, justificant l'aptitud o no de l’alumne.

Per altra banda, l’alumne haurà d'elaborar una petita memòria de les pràctiques realitzades, d’un mínim de 10 i màxim 15 pàgines, segons el següent índex:
Descripció inicial

Del centre de pràctiques:

- Nom
- Adreça
- Titularitat (públic o privat)
- Breu història (any de creació, fites, etc)
- Organigrama funcional (detallant la part tècnica)
- Enumeració de les activitats que s’hi ofereixen

De l’activitat professional realitzada:
- Tipus d’activitat
- Nombre de grups assignats
- Nivell i característiques dels grups assignats
- Objectius i continguts de les sessions
- Mètodes de treball emprats i sistemes d’avaluació i control dels alumnes

 

DOCUMENTS A OMPLIR PEL CENTRE:

Un cop acabades les pràctiques s'hauràn d'omplir els documents a baix relacionats, juntament amb la memòria per part de l'alumne anteriorment descrita i lliurar els originals signats a la Federació Catalana de Motociclisme. Per qualsevol dubte a l'hora d'omplir-los, us podeu adreçar a secretaria del curs: Berta Prats, telèfon 634 417 077 o a info@fcem.cat

  • Full d'acceptació i certificació del centre: AQUÍ
  • Full d'avaluació de l'alumne en pràctiques: AQUÍ
  • Informe de les pràctiques: AQUÍ

Quan l’alumne disposi del full d’avaluació del tutor de pràctiques, omplirà el full de dades de les pràctiques i, presentarà ambdós documents al Director del curs a la Federació Catalana de Motociclisme, per tal que signi i segelli el document, si s’escau, i ho farà arribar a l’escola catalana de l’esport.

• En el cas de realitzar el bloc comú a algun altre centre que no sigui l'Escola Catalana de l'Esport s'ha d'adjuntar el certificat compulsat de la superació d'aquest.


Quan l’alumne tingui aprovats el Bloc Específic, Comú i Període de Pràctiques, se li estendrà el certificat de Nivell I en la modalitat esportiva cursada.

 

 

Curses

La FCEM continua essent l’encarregada de l’organització de les curses de motociclisme La Fundació Catalana per L’Esport del Motor continuarà duent a terme totes les curses de motociclisme que es realitzin dins les instal•lacions de Parcmotor Castellolí, ve sigui en el circuit de velocitat com en les diferents àrees offroad del complex.

 

Fundació Catalana per l'Esport del Motor


Ctra. Nacional IIa Km. 560 08719 Castellolí (Barcelona)
TEL 634 417 077
info@fcem.cat

La Fundació

La FCEM es va fundar el 2002 fruit de l’acord amb la Federació Catalana de Motociclisme i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, la qual va reforçar així la seva confiança en el projecte que ampliava el suport institucional del Campus del Motor, Polígon Industrial Can Parera, juntament amb l’Ajuntament de Castellolí, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Unió Empresarial de l’Anoia

Parcmotor Castellolí

logo invertit
Amb una superfície de 60 hectàrees, les instal·lacions de  Castellolí disposa de circuits d’asfalt i de terra per la pràctica de l’esport del motor